Nápovìda

Pou¾ití barevných schémat

Nejen pøi návrhu webových stránek, ale èehokoli, kde se pou¾ívají barvy (poèítaèové aplikace, návrh interiéru atd.), potøebujeme najít vhodné barevné schéma — tedy sadu barev, které mají produkovat co nejlep¹í celkový dojem. Ne v¹echny barvy v¹ak mohou koexistovat, nìkteré kombinace pùsobí nepøíjemnì èi ru¹ivì.

Zku¹ení designéøi mají kombinace "v oku", mnozí lidé poznají, které barvy spolu ladí a které ne. Nìkdy je ale nalezení dobré kombinace zdlouhavá a úmorná práce. Díky teorii barev je v¹ak mo¾né si ji usnadnit — tento nástroj najde sadu barev, z ní¾ je mo¾né pøi návrhu vycházet, a usnadnit tak hledání optimální palety.

Tato aplikace generuje barevná schémata nìkolika typù. Ka¾dé vychází z jedné základní barvy, k ní¾ doplní nìkolik dal¹ích barev, které spoleènì dosahují nejlep¹ího optického dojmu — v¾dy podle jednoho z ovìøených algoritmù.


Výbìr výchozí barvy

Výchozí barvu, z ní¾ je barevné schéma postaveno, mù¾eme definovat nìkolika zpùsoby. Tato aplikace pracuje s barevným kruhem a tedy s barvami definovanými pomocí nìj — tj. s odstínem, jemu¾ odpovídá úhel urèující pozici barvy na kruhu. Jsou zde také vyznaèeny barvy teplé ("warm", purpurová a¾ ¾lutá) a studené ("cold", ¾lutozelená a¾ fialová).

Kliknutím na barevný prou¾ek barevného kruhu mù¾eme vybrat pøímo jednu ze základních barev. Primární barvy (èervená, ¾lutá, modrá) odpovídají úhlùm 0°, 120°, resp. 240°, sekundární (oran¾ová, zelená, fialová) pak úhlùm 60°, 180° a 300°, terciární barvy jsou mezi nimi. Kruh také obsahuje i pøechodové barvy — ty odpovídají násobkùm 15°. Kliknutím na jednu z tìchto barev ji nastavíte jako základní.

Kliknutím do vnitøního kruhu lze vybrat odstín je¹tì pøesnìji. Odpovídající úhel se pøi pohybu my¹i zobrazuje ve stavovém øádku prohlí¾eèe. Navíc je zde rozdíl oproti výbìru základních barev z vnìj¹ího kruhu: pøi výbìru úhlu zùstávají zachovány vybrané varianty barev, zatímco pøi výbìru základní barvy z vnìj¹ího kruhu se v¹echny varianty nastaví na výchozí hodnoty.

Dùle¾itá pozn.: Zde pou¾itý barevný kruh se li¹í od spektra RGB pou¾ívaného na obrazovkách a odpovídá více klasické teorii barev. Nìkteré základní barvy (pøedev¹ím odstíny modré, tyrkysové a fialové) tvoøí odstíny s men¹ím jasem oproti základním barvám RGB modelu. RGB spektrum navíc tvoøí kruh s primárními barvami èervená-zelená-modrá, zde je to ale èervená-¾lutá-modrá — tato deformace je také hlavní pøíèinou toho, ¾e zde pou¾itý model naprosto neodpovídá obvyklému modelu HSV, známému z grafickým programù. Neèekejte proto, ¾e pod stejnou hodnotou odstínu zde najdete stejnou barvu jako tøeba ve Photoshopu. Také proto je zadání barvy v RGB pouze informativní, konverze je pouze pøibli¾ná a nìkdy mù¾e produkovat mírnì odli¹nou barvu, ne¾ byla zadána.


Volby barevných variant

Ka¾dá z barev v zobrazovaném schématu má ètyøi své varianty. Jsou to barvy tého¾ odstínu, li¹í se jen sytostí a svìtlostí. Kliknutím na ètvereèek u zvolené barvy mù¾eme vybrat vhodnou variantu. První varianta (nejvìt¹í ètvereèek) urèuje vzhled základní barvy schématu, ostatní tøi jsou pouze doplòkové. Pokud schéma tvoøí ménì ne¾ ètyøi barvy, na místì nepou¾itých barev jsou zobrazeny doplòkové varianty výchozí barvy (u kontrastního schématu i varianta barvy kontrastní).

Pro rychlé nastavení typické sady barevných variant je pod plochou se vzorníkem barev pøipraveno nìkolik typických variant (pastelové, kontrastní atd.). Kliknutím na nìkteré z tlaèítek nastavíte pøíslu¹nou sadu variant v¹em barvám najednou.


Pou¾itá schémata

Výsledná sada barev vznikne dosazením zvolené výchozí barvy do jednoho z barevných schémat. Schéma vybíráte kliknutím na pøíslu¹nou kartu schématu pod barevným kruhem. Nìkterá schémata umo¾òují dal¹í nastavení, která se pøípadnì zobrazí je¹tì pod tìmito kartami. Popis jejich nastavení naleznete ní¾e v popisu jednotlivých schémat. Mù¾ete si vybrat jedno z následujích barevných schémat:

Monochromatické

Barevné schéma vychází z jediného odstínu a pou¾ívá jen variací vzniklých zmìnou sytosti a jasu, doplnìné o èernou a bílou. Výsledek, na nì¾ je aplikováno toto schéma, je celkem pøíjemný pro oèi, a to i v jinak pomìrnì agresivních odstínech. Je v¹ak ji¾ tì¾¹í vytvoøit nìjaká zvýraznìní èi podtr¾ení barevného tónu.

Program vytváøí jen nìkolik monochromatických variant ka¾dé barvy, není jistì problém vytvoøit dal¹í — sytìj¹í, svìtlej¹í, èi tmav¹í. Monochromatické variace jsou vytvoøeny také pro v¹echny barvy v ostatních schématech, zobrazeny jsou jako men¹í ètvereèky u ka¾dé z barev.

Kontrastní

Základní barva je doplnìna o svùj doplnìk (barvu pøesnì na opaèné stranì barevného kola). Vznikne tak v¾dy jedna teplá a jedna studená barva — je potom na zvá¾ení, která z nich bude dominantní, a celek podle toho bude pùsobit teplej¹ím èi chladnìj¹ím dojmem. Schéma lze pak doplnit o vhodné monochromatické variace tìchto dvou barev.

Mìkký kontrast / Triáda

K základní barvì jsou doplnìny dvì barvy, nacházející shodnì po obou stranách od jejího doplòku. Na rozdíl od "ostrého" kontrastu je tato varianta èasto pro oko pøíjemnìj¹í, mìkèí, navíc poskytuje vìt¹í prostor pro vyvá¾ení teplých a studených barev.

Kliknutím na posuvník (zobrazí se pod volbou schématu) lze urèit odstup tìchto barev od doplòku základní barvy — èím men¹í hodnota, tím jsou barvy podobnìj¹í a blí¾e k barvì kontrastní. Ideální bývají hodnoty kolem ètvrtiny a¾ poloviny stupnice. Vy¹¹í hodnoty ji¾ nejsou pøíli¹ vhodné — výjimkou je posun o maximální hodnotu (60°), který tvoøí specifické barevné schéma, tzv. triádu:

Triáda

Triáda je tvoøena tøemi barvami rovnomìrnì rozlo¾enými na tøetinách barevného kruhu (po 120 stupních). Tato schémata jsou "vibrující", plná energie a poskytují velký prostor pro vytváøení kontrastù, zvýraznìní a vyvá¾ení teplých a studených barev. Triádu vytvoøíte pomocí tohoto schématu s odstupem nastaveným na maximum (posuvník zcela vpravo).

Dvojkontrast / Tetráda

Toto schéma je tvoøeno dvojicí barev a jejich doplòky. Vychází z tzv. tetrády — tedy ètveøice barev rozmístìných rovnomìrnì na ètvrtinách kruhu (po 90°). Tetráda je velmi agresivní barevné schéma, vy¾adující velmi dobré naplánování a citlivý pøístup k vzájemným vazbám jednotlivých barev.

Men¹í rozestup mezi dvìma základními barvami dá celku men¹í napìtí, toto schéma je ale i tak v¾dy dost "nervní" a "akènìj¹í" ne¾ schémata ostatní. Pøi práci s ním je tøeba dát si hlavnì pozor na vazby jedné barvy s protìj¹kem barvy sousední — v pøípadì tetrády (maximální hodnota 90°, posuvník zcela vpravo) jsou pak citlivý pøístup a dobré oko zcela nezbytné.

Analogické barvy

Toto schéma tvoøí základní barva a její barvy sousední — tedy barvy shodnì po obou stranách. Vypadá vìt¹inou velmi elegantnì a èistì, ve výsledku je men¹í napìtí a pùsobí jednotnì teple èi studenì. Pokud zvolíte barvu na hranici teplých a studených odstínù, lze tu sousední barvu, která má opaènou "teplotu", pou¾ít pro zvýraznìní a podtr¾ení barev zbývajících.

Posuvníkem mù¾ete zvolit odstup sousedních barev — ideální opìt bývají hodnoty mezi ètvrtinou a polovinou ¹kály (15-30°). Mù¾ete zde také pøidat kontrastní barvu, do schématu tak pøibude barva doplòková k barvì základní. Pova¾ujte ji v¹ak jen za doplòující — pøidává paletì napìtí a v pøehnané míøe pùsobí pøíli¹ agresivnì, pou¾itá v v detailech a pro podtr¾ení hlavních barev v¹ak mù¾e být velmi úèinná a elegantní.

Rozporné barvy

®ádné takové barevné schéma zde nenajdete — je to naopak schéma, které nedoká¾ete "vecpat" do ¾ádného z pravidel zde uvedených. Takové schéma nemusí být úplnì zbyteèné. Mohou nastat situace, kdy je tøeba pøipravit dílo ¹okující, opravdu køiklavé. I v tomto pøípadì mù¾e být tato stránka u¾iteèná — pokud se va¹e schéma diametrálnì li¹í od v¹ech uvedených modelù, máte patrnì to pravé: nervní, øvavou, agresivní sadu barev. Je v¹ak pochopitelné, ¾e taková sada není vhodná tam, kde hlavním zámìrem výsledku nejsou pouze takovéto vypjaté emoce.


Dal¹í funkce

Pøepínaèem "Omezit na bezpeèné barvy" mù¾ete zapnout pou¾ití tzv. bezpeèných barev. V¹echny barvy ve schématu budou redukovány do barevného prostoru 216 barev (WebColors). I kdy¾ dnes toto omezení nemá pøíli¹ velký význam, pro nìkoho mù¾e být stále u¾iteèné. Tento pøevod mìní odstíny barev a odladìné barevné schéma mù¾e zdeformovat. Pokud tuto funkci chcete vyu¾ít, pou¾ijte radìji jen takové barvy, které se po pøevodu na WebColors od pùvodních pøíli¹ neli¹í.

Vpravo dole se nachází pøepínaè simulace poruch barevného vidìní. Obsahuje rùzné typy poruch barvocitu a pokud nìkterou z tìchto mo¾ností vyberete, zobrazené barvy se zmìní do podoby, v jaké je pøibli¾nì vidí èlovìk, který má uvedenou vadu vnímání barev. Tato funkce slou¾í jen pro kontrolu, zda náhodou vytvoøené schéma nebude tì¾ko pøístupné pro osoby s tìmito poruchami vidìní — výsledné kódy barev to nijak neovlivòuje.

Tabulka v pravé èásti zobrazuje aktuální kódy v¹ech zobrazených barev. Simulace poruch barevného vidìní na tyto kódy nemá vliv, omezení na bezpeèné barvy v¹ak ano. Pro ka¾dou barvu je zobrazena její zvolená základní podoba a pod ní dal¹í tøi varianty. Kliknutím na ¹ipku vpravo provedete rotaci pou¾itých variant. Mù¾ete tak zvolit jako základní nìkterou jinou z pøipravených variant a posoudit, jak vypadá zobrazena na vìt¹í plo¹e.

Koneèná paleta barev je základem pro dal¹í práci designéra. Nikde není øeèeno, ¾e se musí pou¾ít v¹echny barvy, které se v paletì vyskytují. Pro zachování zámìru barevného schématu by monochromatické varianty nemìly být nadu¾ívány, vìt¹inou se doporuèuje pou¾ít jen èernou a bílou. Pokud dal¹í varianty opravdu potøebujeme, vyberme jen nìkolik variant základní barvy, pro doplnìní pøípadnì jednu èi dvì varianty jedné z kontrastních barev. Druhým mo¾ným pou¾itím je také stejná varianta v¹ech hlavních barev (napø. stejný motiv ve svìtlej¹ích, bled¹ích èi tmav¹ích odstínech). Obecnì platí, ¾e jedna aplikace (napø. jedna WWW stránka, èi celý web) by mìla kromì èerné a bílé pou¾ívat nejvý¹e ¹est barev (vèetnì v¹ech variant). To, aby spolu dobøe ladily, vám snad pomù¾e zajistit tato pomùcka.


Pozn.: Pod odkazem "URL tohoto schématu" se v ka¾dém okam¾iku skrývá URL právì zobrazené barevné palety a v¹ech aktuálních nastavení. Mù¾ete si tak napøíklad na právì vytvoøenou sadu barev vytvoøit zálo¾ku, napsat seznam svých oblíbených barevných sad i s názvy a popisy, nebo odkaz na hotové schéma poslat e-mailem k posouzení.


Licence

Tento produkt je ¹íøen pod licencí BY-NC-SA. Licence pro komerèní u¾ití neposkytuji.


Wellstyled.comGenerátor barevných schémat 2Informace & Nápovìda
Copyright pixy (c) 2002, 2004